Taal
nl | fr

Privacybeleid

(‘Essity’ of ‘wij’ of ‘ons’) neemt gegevensbescherming heel serieus. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Essity als controleur in de betekenis van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) de persoonsgegevens en andere informatie van gebruikers verzamelt en verwerkt.

1. Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Metadata

U kunt onze website of app gebruiken zonder persoonsgegevens van uzelf te verstrekken. In dit geval verzamelt Essity alleen de volgende metadata die voortkomen uit uw gebruik:

Verwijzingspagina, datum en tijd van toegang, gegevensvolume verzonden, status van verzending, soort webbrowser, IP-adres, besturingssysteem en interface, taal en versie van browsersoftware.

Uw IP-adres wordt gebruikt om toegang te verstrekken tot onze website of app. Zodra het IP-adres niet meer nodig is voor dit doel, verkorten we uw IP-adres door het laatste achttal van uw IP-adres te verwijderen. De metadata, waaronder het verkorte IP-adres, wordt gebruikt om de kwaliteit en diensten van onze website of app te verbeteren door het gebruiksgedrag van onze gebruikers te analyseren.

Account

Als u een account aanmaakt op onze website of in onze app, kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken, zoals: Naam, postadres, e-mailadres, geselecteerd wachtwoord, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardgegevens, factuur- en bezorgadres, interesses in bepaalde producten/diensten (vrijwillig), verzoek om marketinge-mails te ontvangen (vrijwillig). Essity verwerkt dergelijke persoonsgegevens om onze diensten te kunnen aanbieden, om u marketingmaterialen aan te bieden tot de mate waarin dit wettelijk is toegestaan, en om uw interesses te analyseren voor marketingdoeleinden.

Productbestellingen

Als u een product bestelt via onze website of app, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: Uw accountgegevens, type en aantal product, aankoopprijs, datum van bestelling, status van bestelling, productretouren, klantenverzoeken. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegevens om de contractuele relatie en de productbestelling uit te kunnen voeren, om klantenservice te kunnen bieden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, ter verdediging, vaststelling en uitvoering van juridische claims, en voor gepersonaliseerde marketing.

Sweepstakes:

Als u deelneemt aan een sweepstake, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: Naam, postadres, e-mailadres, datum van inschrijving, selectie als winnaar, prijs, antwoord op prijsvraag. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegevens om de sweepstake uit te kunnen voeren, de winnaar op de hoogte te brengen, de prijs aan de winnaar te bezorgen, het evenement uit te voeren en voor marketing.

Gezondheidsgegevens:

Als u producten bestelt, kan Essity informatie verzamelen en verwerken over gezondheidsproblemen zoals geïmpliceerd door de productbestelling. Gezondheidsgegevens zijn binnen de betekenis van de AVG gevoelige gegevens, en Essity neemt alle nodige maatregelen om dergelijke gevoelige gegevens te beschermen zoals wettelijk verplicht is. Op basis van uw goedkeuring verzamelt en verwerkt Essity gezondheidsgegevens alleen om de contractuele relatie en de productbestelling uit te kunnen voeren, om klantenservice te kunnen bieden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, ter verdediging, vaststelling en uitvoering van juridische claims, en voor gepersonaliseerde marketing.

2. Derde partijen

Overdracht aan serviceproviders

Essity kan externe serviceproviders aannemen die als gegevensverwerker om bepaalde diensten aan Essity te leveren, bijvoorbeeld voor websites, marketing of IT-ondersteuning. Wanneer dergelijke diensten worden verleend kunnen de dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken.

We verzoeken deze externe dienstverleners om veiligheidsmaatregelen te implementeren en toe te passen om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Andere ontvangers

In overeenstemming met het toepasselijk gegevensbeschermingsrecht mag Essity persoonsgegevens overdragen aan wetshandhavingsinstanties, rechtsbijstand, externe consultants of zakenpartners. In geval van een bedrijfsfusie of -overname kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan de derde partijen die betrokken zijn bij de fusie of overname.

Internationale overdracht van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we van je verzamelen of ontvangen kunnen worden overgedragen aan en verwerkt worden door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden. Deze landen omvatten de landen die vermeld staan op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Deze landen bieden een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De ontvangers in de VS zijn deels gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield, en daarmee wordt erkend dat ze een voldoende mate van gegevensbescherming bieden vanuit het oogpunt van de Europese gegevensbeschermingswet. Andere ontvangers bevinden zich mogelijk in andere landen die geen voldoende mate van gegevensbescherming bieden vanuit het oogpunt van de Europese gegevensbeschermingswet. Essity zal alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat overdrachten buiten de EER afdoende beschermd worden, zoals vereist door de relevante gegevensbeschermingswet. Met betrekking tot overdrachten aan landen die geen voldoende mate van gegevensbescherming bieden, baseren we de overdracht op passende veiligheidsmaatregelen, zoals standaard clausules voor gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit, goedgekeurde gedragscodes samen met bindende en uitvoerbare toezeggingen van de ontvanger, of goedgekeurde certificeringsmechanismes samen met bindende en uitvoerbare toezeggingen van de ontvanger. Je kunt om een kopie van dergelijke gepaste maatregelen vragen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in sectie 7 (Neem contact met ons op) hieronder.

3. Wettelijke grond voor verwerking

We kunnen de verwerking van uw persoonsgegevens uitvoeren op de volgende wettelijke gronden:
 
 • U hebt toestemming gegeven voor het verwerken van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoer van een contract waarvan u deel uitmaakt, of om op uw verzoek te handelen voordat er een contract is afgesloten;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we onderhevig zijn;
 • Het verwerken is noodzakelijk om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak voor het algemeen belang of in de uitvoering van een officiële bevoegdheid die aan ons is verleend;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de doeleinden van legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, behalve waar dergelijke belangen verworpen worden door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor bescherming van persoonsgegevens vereist is, met name wanneer u een kind bent;
 • Andere geldende rechtsgrond voor gegevensverwerking, met name bepalingen van een lidstaatwet;
 
We kunnen de verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens uitvoeren op de volgende rechtsgrond:
 
 • U hebt expliciet toestemming gegeven voor het verwerken van uw gevoelige persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van verplichtingen of het uitoefenen van specifieke rechten van Essity of van de betrokkene op het gebied van arbeid en sociale zekerheid en sociale beschermingswetten;
 • Het verwerken heeft betrekking tot persoonsgegevens die duidelijk openbaar zijn gemaakt door de betrokkene;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het opstellen, uitvoeren of verdedigen van juridische claims of wanneer rechtbanken handelen in hun gerechtelijke hoedanigheid;
 
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vereist door een wettelijke of contractuele verplichting, of noodzakelijk om een contract met ons aan te gaan of om onze diensten/producten te ontvangen zoals door u gevraagd, of het is eenvoudigweg vrijwillig.
 
Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kan tot nadelen voor u leiden, bijvoorbeeld dat u bepaalde producten en diensten niet kunt ontvangen. Tenzij anders aangegeven, leidt het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter niet tot juridische gevolgen voor u.

4. Welke rechten hebt u en hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u toestemming hebt gegeven voor bepaalde vormen van verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zonder andere kosten dan de transmissiekosten conform het basistarief.
 
In overeenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht hebt u het recht om (i) te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen, (ii) te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens, (iii) te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, (iv) te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, (v) te verzoeken om gegevensoverdracht, (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (waaronder bezwaar tegen profilering), en (vii) bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering).
 
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in sectie 7 (Neem contact met ons op) hieronder.
 
In geval van klachten hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

5. Cookies en andere trackingtechnologieën

Deze website of app maakt gebruikt van cookies. Meer informatie is te vinden in ons Cookiebeleid [link invoegen naar Cookiebeleid].

6. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is om u de gevraagde diensten en producten te kunnen bieden. Zodra onze relatie ten einde is gelopen, zullen we uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij er wettelijke retentievereisten van toepassing zijn (zoals voor belastingdoeleinden). We kunnen uw contactgegevens en interesses in onze producten en diensten voor een lange periode bewaren als het Essity is toegestaan om u marketingmateriaal te sturen. Ook zijn we mogelijk wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens voor een periode van 10 jaar te bewaren na het relevante belastingjaar. We kunnen uw persoonsgegevens ook na de beëindiging van onze contractuele relatie bewaren als uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om aan andere van toepassing zijnde wetten te voldoen, of als we uw persoonsgegevens nodig hebben ter opstelling, uitvoering of verdediging van een juridische claim (uitsluitend gebaseerd op noodzaak om te weten). Voor zover mogelijk zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot dergelijke gelimiteerde doeleinden na beëindiging van de contractuele relatie.

7. Contact

Als u opmerkingen of vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:
[Essity Netherlands B.V. Health and Medical Solutions Postbus 670 3700 AR Zeist Tel: +31 30 6984 700 E-mail: medical.cs.nl@essity.com].
 
De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn als volgt: [dataprivacy@essity.com, tel. +49 40 5936 12546, Schützenstraße 1-3, 22761 Hamburg, Duitsland].
 
Anders zijn de contactgegevens van onze vertegenwoordiger binnen de EU als volgt: [dataprivacy@essity.com, tel. +49 40 5936 12546, Schützenstraße 1-3, 22761 Hamburg, Duitsland].